Accueil > Données > Rechercher des données dans le moteur de recherche fédéré HOMER

Rechercher des données dans le moteur de recherche fédéré HOMER

Résultats de votre recherche (6012)

Olistanje bukve (Fagus Sylvatica L.), povprečje obdobja 1971–2000
Območja obremenjenosti zraka zaradi onesnaženosti z arzenom in ...
Območja onesnaženosti zunanjega zraka
Območja onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10
Začetek cvetenja črnega bezga (Sambucus Nigra L.), povprečje obdobja ...
Komunalne čistilne naprave
Register naravnih vrednot (točke)
Merilna mesta za kakovost podzemnih voda
Merilna mesta za kakovost površinskih voda
Merilna mesta na območjih kopalnih voda
Hidrološki monitoring podzemnih voda (meritve gladine podzemne vode)
Merilna mesta (meteorologija)
Komunalna odlagališča (točke)
Aglomeracije (območja poselitve)
Karta potresne nevarnosti
Vodna dovoljenja (točke)
Opozorilna karta poplav (Smer poplavljanja)
Opozorilna karta poplav (Redka območja poplavljanja)
Opozorilna karta poplav (Pogosta območja poplavljanja)
Opozorilna karta poplav (Katastrofalna območja poplavljanja)
Spremembe pokrovnosti tal med letoma 1995 in 2000
Spremembe pokrovnosti tal med letoma 2000 in 2006
Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE2000
Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE2006
Register naravnih vrednot (točke)
Ekološko pomembna območja (jame)
Ekološko pomembna območja
Merilna mesta za kakovost podzemnih voda
Merilna mesta za kakovost površinskih voda
Merilna mesta na območjih kopalnih voda